โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 10 5 2 3 1 105
ร้อยละ 7.94 % 3.97 % 1.59 % 2.38 % 0.79 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 62
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 10 5 2 3 1 196
ร้อยละ 4.61 % 2.30 % 0.92 % 1.38 % 0.46 % 90.32 %

155 : 10 , 5 , 2 , 3 , 1 , 134...6.45 , 3.23 , 1.29 , 1.94 , 0.65 , 86.45 = 21 : 13.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68%

Powered By www.thaieducation.net