โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 20 2 1 12 2 1
ร้อยละ 52.63 % 5.26 % 2.63 % 31.58 % 5.26 % 2.63 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 1 14 10 18 10 63
ร้อยละ 0.86 % 12.07 % 8.62 % 15.52 % 8.62 % 54.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 0 8 5 1 46
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 12.90 % 8.06 % 1.61 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 23 16 19 35 13 110
ร้อยละ 10.65 % 7.41 % 8.80 % 16.20 % 6.02 % 50.93 %

154 : 21 , 16 , 11 , 30 , 12 , 64...13.64 , 10.39 , 7.14 , 19.48 , 7.79 , 41.56 = 90 : 58.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 49.07%

Powered By www.thaieducation.net