โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 2 10 0 8 2 117
ร้อยละ 1.44 % 7.19 % 0.00 % 5.76 % 1.44 % 84.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 2 10 0 10 2 224
ร้อยละ 0.81 % 4.03 % 0.00 % 4.03 % 0.81 % 90.32 %

181 : 2 , 10 , 0 , 10 , 2 , 157...1.10 , 5.52 , 0.00 , 5.52 , 1.10 , 86.74 = 24 : 13.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68%

Powered By www.thaieducation.net