โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 10 6 10 1 0 19
ร้อยละ 21.74 % 13.04 % 21.74 % 2.17 % 0.00 % 41.30 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 20 10 10 4 0 88
ร้อยละ 15.15 % 7.58 % 7.58 % 3.03 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 75
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 30 16 20 5 0 182
ร้อยละ 11.86 % 6.32 % 7.91 % 1.98 % 0.00 % 71.94 %

178 : 30 , 16 , 20 , 5 , 0 , 107...16.85 , 8.99 , 11.24 , 2.81 , 0.00 , 60.11 = 71 : 39.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.06%

Powered By www.thaieducation.net