โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
119
จำนวน(คน) 5 11 8 4 0 91
ร้อยละ 4.20 % 9.24 % 6.72 % 3.36 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
373
จำนวน(คน) 100 50 60 80 0 83
ร้อยละ 26.81 % 13.40 % 16.09 % 21.45 % 0.00 % 22.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
283
จำนวน(คน) 65 30 50 30 0 108
ร้อยละ 22.97 % 10.60 % 17.67 % 10.60 % 0.00 % 38.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 775 คน
จำนวน(คน) 170 91 118 114 0 282
ร้อยละ 21.94 % 11.74 % 15.23 % 14.71 % 0.00 % 36.39 %

492 : 105 , 61 , 68 , 84 , 0 , 174...21.34 , 12.40 , 13.82 , 17.07 , 0.00 , 35.37 = 318 : 64.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 775 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 493 คน คิดเป็นร้อยละ 63.61%

Powered By www.thaieducation.net