โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 5 5 5 5 5 158
ร้อยละ 2.73 % 2.73 % 2.73 % 2.73 % 2.73 % 86.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 5 5 5 5 5 276
ร้อยละ 1.66 % 1.66 % 1.66 % 1.66 % 1.66 % 91.69 %

230 : 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 205...2.17 , 2.17 , 2.17 , 2.17 , 2.17 , 89.13 = 25 : 10.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.31%

Powered By www.thaieducation.net