โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 5 5 5 10 10 179
ร้อยละ 2.34 % 2.34 % 2.34 % 4.67 % 4.67 % 83.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 90
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 371 คน
จำนวน(คน) 5 5 5 10 10 336
ร้อยละ 1.35 % 1.35 % 1.35 % 2.70 % 2.70 % 90.57 %

281 : 5 , 5 , 5 , 10 , 10 , 246...1.78 , 1.78 , 1.78 , 3.56 , 3.56 , 87.54 = 35 : 12.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 371 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43%

Powered By www.thaieducation.net