โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 81
ร้อยละ 1.16 % 1.16 % 1.16 % 1.16 % 1.16 % 94.19 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 20 10 10 10 10 149
ร้อยละ 9.57 % 4.78 % 4.78 % 4.78 % 4.78 % 71.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 386 คน
จำนวน(คน) 21 11 11 11 11 321
ร้อยละ 5.44 % 2.85 % 2.85 % 2.85 % 2.85 % 83.16 %

295 : 21 , 11 , 11 , 11 , 11 , 230...7.12 , 3.73 , 3.73 , 3.73 , 3.73 , 77.97 = 65 : 22.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 386 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.84%

Powered By www.thaieducation.net