โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 0 1 4 3 24
ร้อยละ 13.51 % 0.00 % 2.70 % 10.81 % 8.11 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 5 10 15 4 5 111
ร้อยละ 3.33 % 6.67 % 10.00 % 2.67 % 3.33 % 74.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 10 10 16 8 8 135
ร้อยละ 5.35 % 5.35 % 8.56 % 4.28 % 4.28 % 72.19 %

187 : 10 , 10 , 16 , 8 , 8 , 135...5.35 , 5.35 , 8.56 , 4.28 , 4.28 , 72.19 = 52 : 27.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 27.81%

Powered By www.thaieducation.net