โรงเรียนบ้านวังสีสด (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 5 2 1 0 0 30
ร้อยละ 13.16 % 5.26 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 7 2 16 0 0 61
ร้อยละ 8.14 % 2.33 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 70.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 12 4 17 0 0 91
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 13.71 % 0.00 % 0.00 % 73.39 %

124 : 12 , 4 , 17 , 0 , 0 , 91...9.68 , 3.23 , 13.71 , 0.00 , 0.00 , 73.39 = 33 : 26.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.61%

Powered By www.thaieducation.net