โรงเรียนบ้านวังสีสด (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 25
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 3 5 5 0 1 73
ร้อยละ 3.45 % 5.75 % 5.75 % 0.00 % 1.15 % 83.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 6 6 7 0 1 98
ร้อยละ 5.08 % 5.08 % 5.93 % 0.00 % 0.85 % 83.05 %

118 : 6 , 6 , 7 , 0 , 1 , 98...5.08 , 5.08 , 5.93 , 0.00 , 0.85 , 83.05 = 20 : 16.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.95%

Powered By www.thaieducation.net