โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 22 18 6 14 3 57
ร้อยละ 18.33 % 15.00 % 5.00 % 11.67 % 2.50 % 47.50 %
ระดับประถมศึกษา
271
จำนวน(คน) 34 30 49 19 21 118
ร้อยละ 12.55 % 11.07 % 18.08 % 7.01 % 7.75 % 43.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
124
จำนวน(คน) 10 12 22 6 14 60
ร้อยละ 8.06 % 9.68 % 17.74 % 4.84 % 11.29 % 48.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 515 คน
จำนวน(คน) 66 60 77 39 38 235
ร้อยละ 12.82 % 11.65 % 14.95 % 7.57 % 7.38 % 45.63 %

391 : 56 , 48 , 55 , 33 , 24 , 175...14.32 , 12.28 , 14.07 , 8.44 , 6.14 , 44.76 = 216 : 55.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 515 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 280 คน คิดเป็นร้อยละ 54.37%

Powered By www.thaieducation.net