โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 10 5 5 5 10 88
ร้อยละ 8.13 % 4.07 % 4.07 % 4.07 % 8.13 % 71.54 %
ระดับประถมศึกษา
282
จำนวน(คน) 10 10 10 10 10 232
ร้อยละ 3.55 % 3.55 % 3.55 % 3.55 % 3.55 % 82.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 100
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 505 คน
จำนวน(คน) 20 15 15 15 20 420
ร้อยละ 3.96 % 2.97 % 2.97 % 2.97 % 3.96 % 83.17 %

405 : 20 , 15 , 15 , 15 , 20 , 320...4.94 , 3.70 , 3.70 , 3.70 , 4.94 , 79.01 = 85 : 20.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 505 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 16.83%

Powered By www.thaieducation.net