โรงเรียนบ้านหนองหมาก (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 2 1 1 5 10 101
ร้อยละ 1.67 % 0.83 % 0.83 % 4.17 % 8.33 % 84.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 2 1 1 5 10 218
ร้อยละ 0.84 % 0.42 % 0.42 % 2.11 % 4.22 % 91.98 %

178 : 2 , 1 , 1 , 5 , 10 , 159...1.12 , 0.56 , 0.56 , 2.81 , 5.62 , 89.33 = 19 : 10.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.02%

Powered By www.thaieducation.net