โรงเรียนบ้านหนองหมาก (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 4 5 5 2 2 31
ร้อยละ 8.16 % 10.20 % 10.20 % 4.08 % 4.08 % 63.27 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 3 10 5 3 2 97
ร้อยละ 2.50 % 8.33 % 4.17 % 2.50 % 1.67 % 80.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 5 10 1 1 37
ร้อยละ 3.57 % 8.93 % 17.86 % 1.79 % 1.79 % 66.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 9 20 20 6 5 165
ร้อยละ 4.00 % 8.89 % 8.89 % 2.67 % 2.22 % 73.33 %

169 : 7 , 15 , 10 , 5 , 4 , 128...4.14 , 8.88 , 5.92 , 2.96 , 2.37 , 75.74 = 41 : 24.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net