โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 7 1 5 1 5 159
ร้อยละ 3.93 % 0.56 % 2.81 % 0.56 % 2.81 % 89.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 7 1 5 1 5 244
ร้อยละ 2.66 % 0.38 % 1.90 % 0.38 % 1.90 % 92.78 %

217 : 7 , 1 , 5 , 1 , 5 , 198...3.23 , 0.46 , 2.30 , 0.46 , 2.30 , 91.24 = 19 : 8.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22%

Powered By www.thaieducation.net