โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 49
ร้อยละ 1.85 % 1.85 % 1.85 % 1.85 % 1.85 % 90.74 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 5 10 5 5 5 137
ร้อยละ 2.99 % 5.99 % 2.99 % 2.99 % 2.99 % 82.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 6 11 6 6 6 239
ร้อยละ 2.19 % 4.01 % 2.19 % 2.19 % 2.19 % 87.23 %

221 : 6 , 11 , 6 , 6 , 6 , 186...2.71 , 4.98 , 2.71 , 2.71 , 2.71 , 84.16 = 35 : 15.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77%

Powered By www.thaieducation.net