โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 2 2 2 1 1 59
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 2.99 % 1.49 % 1.49 % 88.06 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 10 10 20 0 0 78
ร้อยละ 8.47 % 8.47 % 16.95 % 0.00 % 0.00 % 66.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 48
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 1.92 % 1.92 % 0.00 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 13 13 23 2 1 185
ร้อยละ 5.49 % 5.49 % 9.70 % 0.84 % 0.42 % 78.06 %

185 : 12 , 12 , 22 , 1 , 1 , 137...6.49 , 6.49 , 11.89 , 0.54 , 0.54 , 74.05 = 48 : 25.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94%

Powered By www.thaieducation.net