โรงเรียนขนงพระใต้ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 84
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
234
จำนวน(คน) 10 5 5 5 5 204
ร้อยละ 4.27 % 2.14 % 2.14 % 2.14 % 2.14 % 87.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
148
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 148
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 466 คน
จำนวน(คน) 10 5 5 5 5 436
ร้อยละ 2.15 % 1.07 % 1.07 % 1.07 % 1.07 % 93.56 %

318 : 10 , 5 , 5 , 5 , 5 , 288...3.14 , 1.57 , 1.57 , 1.57 , 1.57 , 90.57 = 30 : 9.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 466 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.44%

Powered By www.thaieducation.net