โรงเรียนขนงพระใต้ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 3 5 5 15 5 51
ร้อยละ 3.57 % 5.95 % 5.95 % 17.86 % 5.95 % 60.71 %
ระดับประถมศึกษา
247
จำนวน(คน) 25 38 19 40 20 105
ร้อยละ 10.12 % 15.38 % 7.69 % 16.19 % 8.10 % 42.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
144
จำนวน(คน) 8 10 5 5 25 91
ร้อยละ 5.56 % 6.94 % 3.47 % 3.47 % 17.36 % 63.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 475 คน
จำนวน(คน) 36 53 29 60 50 247
ร้อยละ 7.58 % 11.16 % 6.11 % 12.63 % 10.53 % 52.00 %

331 : 28 , 43 , 24 , 55 , 25 , 156...8.46 , 12.99 , 7.25 , 16.62 , 7.55 , 47.13 = 175 : 52.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 475 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 228 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00%

Powered By www.thaieducation.net