โรงเรียนบ้านหนองตะกู (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 1 1 2 0 27
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 10 10 5 5 5 76
ร้อยละ 9.01 % 9.01 % 4.50 % 4.50 % 4.50 % 68.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 11 11 6 7 5 103
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 4.20 % 4.90 % 3.50 % 72.03 %

143 : 11 , 11 , 6 , 7 , 5 , 103...7.69 , 7.69 , 4.20 , 4.90 , 3.50 , 72.03 = 40 : 27.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.97%

Powered By www.thaieducation.net