โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 0 0 0 0 4 97
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.96 % 96.04 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 4 3 4 3 4 178
ร้อยละ 2.04 % 1.53 % 2.04 % 1.53 % 2.04 % 90.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 93
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 390 คน
จำนวน(คน) 4 3 4 3 8 368
ร้อยละ 1.03 % 0.77 % 1.03 % 0.77 % 2.05 % 94.36 %

297 : 4 , 3 , 4 , 3 , 8 , 275...1.35 , 1.01 , 1.35 , 1.01 , 2.69 , 92.59 = 22 : 7.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 390 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.64%

Powered By www.thaieducation.net