โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 0 0 0 3 0 94
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.09 % 0.00 % 96.91 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 5 4 5 5 5 170
ร้อยละ 2.58 % 2.06 % 2.58 % 2.58 % 2.58 % 87.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 96
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 387 คน
จำนวน(คน) 5 4 5 8 5 360
ร้อยละ 1.29 % 1.03 % 1.29 % 2.07 % 1.29 % 93.02 %

291 : 5 , 4 , 5 , 8 , 5 , 264...1.72 , 1.37 , 1.72 , 2.75 , 1.72 , 90.72 = 27 : 9.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98%

Powered By www.thaieducation.net