โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 63
ร้อยละ 1.47 % 1.47 % 1.47 % 1.47 % 1.47 % 92.65 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 10 5 5 5 5 163
ร้อยละ 5.18 % 2.59 % 2.59 % 2.59 % 2.59 % 84.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 99
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 360 คน
จำนวน(คน) 11 6 6 6 6 325
ร้อยละ 3.06 % 1.67 % 1.67 % 1.67 % 1.67 % 90.28 %

261 : 11 , 6 , 6 , 6 , 6 , 226...4.21 , 2.30 , 2.30 , 2.30 , 2.30 , 86.59 = 35 : 13.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 360 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72%

Powered By www.thaieducation.net