โรงเรียนวัดกลางดง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 15 0 8 3 0 32
ร้อยละ 25.86 % 0.00 % 13.79 % 5.17 % 0.00 % 55.17 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 16 18 40 1 1 86
ร้อยละ 9.88 % 11.11 % 24.69 % 0.62 % 0.62 % 53.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 3 1 11 0 0 60
ร้อยละ 4.00 % 1.33 % 14.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 295 คน
จำนวน(คน) 34 19 59 4 1 178
ร้อยละ 11.53 % 6.44 % 20.00 % 1.36 % 0.34 % 60.34 %

220 : 31 , 18 , 48 , 4 , 1 , 118...14.09 , 8.18 , 21.82 , 1.82 , 0.45 , 53.64 = 102 : 46.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 295 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66%

Powered By www.thaieducation.net