โรงเรียนวัดกลางดง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 3 6 4 3 3 40
ร้อยละ 5.08 % 10.17 % 6.78 % 5.08 % 5.08 % 67.80 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 5 14 14 5 5 122
ร้อยละ 3.03 % 8.48 % 8.48 % 3.03 % 3.03 % 73.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 9 23 21 9 9 8
ร้อยละ 11.39 % 29.11 % 26.58 % 11.39 % 11.39 % 10.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 17 43 39 17 17 170
ร้อยละ 5.61 % 14.19 % 12.87 % 5.61 % 5.61 % 56.11 %

224 : 8 , 20 , 18 , 8 , 8 , 162...3.57 , 8.93 , 8.04 , 3.57 , 3.57 , 72.32 = 62 : 27.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 43.89%

Powered By www.thaieducation.net