โรงเรียนวัดกลางดง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 0 2 1 5 40
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 4.08 % 2.04 % 10.20 % 81.63 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 10 0 5 0 5 164
ร้อยละ 5.43 % 0.00 % 2.72 % 0.00 % 2.72 % 89.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 80
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 313 คน
จำนวน(คน) 11 0 7 1 10 284
ร้อยละ 3.51 % 0.00 % 2.24 % 0.32 % 3.19 % 90.73 %

233 : 11 , 0 , 7 , 1 , 10 , 204...4.72 , 0.00 , 3.00 , 0.43 , 4.29 , 87.55 = 29 : 12.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 313 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27%

Powered By www.thaieducation.net