โรงเรียนเบทาโกรวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 41
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 2.17 % 2.17 % 2.17 % 89.13 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 10 5 10 5 5 111
ร้อยละ 6.85 % 3.42 % 6.85 % 3.42 % 3.42 % 76.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 11 6 11 6 6 197
ร้อยละ 4.64 % 2.53 % 4.64 % 2.53 % 2.53 % 83.12 %

192 : 11 , 6 , 11 , 6 , 6 , 152...5.73 , 3.13 , 5.73 , 3.13 , 3.13 , 79.17 = 40 : 20.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88%

Powered By www.thaieducation.net