โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 5 2 3 15
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 18.52 % 7.41 % 11.11 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 15 10 5 10 5 52
ร้อยละ 15.46 % 10.31 % 5.15 % 10.31 % 5.15 % 53.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 16 11 10 12 8 67
ร้อยละ 12.90 % 8.87 % 8.06 % 9.68 % 6.45 % 54.03 %

124 : 16 , 11 , 10 , 12 , 8 , 67...12.90 , 8.87 , 8.06 , 9.68 , 6.45 , 54.03 = 57 : 45.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 45.97%

Powered By www.thaieducation.net