โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 0 10 5 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 18.52 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 0 11 5 1 0 81
ร้อยละ 0.00 % 11.22 % 5.10 % 1.02 % 0.00 % 82.65 %

71 : 0 , 11 , 5 , 1 , 0 , 54...0.00 , 15.49 , 7.04 , 1.41 , 0.00 , 76.06 = 17 : 23.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.35%

Powered By www.thaieducation.net