โรงเรียนบ้านโนนสง่า (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 10 5 5 3 0 48
ร้อยละ 14.08 % 7.04 % 7.04 % 4.23 % 0.00 % 67.61 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 5 5 20 0 1 110
ร้อยละ 3.55 % 3.55 % 14.18 % 0.00 % 0.71 % 78.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 44
ร้อยละ 1.82 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 16 10 35 3 1 202
ร้อยละ 5.99 % 3.75 % 13.11 % 1.12 % 0.37 % 75.66 %

212 : 15 , 10 , 25 , 3 , 1 , 158...7.08 , 4.72 , 11.79 , 1.42 , 0.47 , 74.53 = 54 : 25.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 24.34%

Powered By www.thaieducation.net