โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 22
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 5 5 10 0 0 34
ร้อยละ 9.26 % 9.26 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 62.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 7 5 10 1 0 56
ร้อยละ 8.86 % 6.33 % 12.66 % 1.27 % 0.00 % 70.89 %

79 : 7 , 5 , 10 , 1 , 0 , 56...8.86 , 6.33 , 12.66 , 1.27 , 0.00 , 70.89 = 23 : 29.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.11%

Powered By www.thaieducation.net