โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 30
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.77 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 5 2 2 0 1 43
ร้อยละ 9.43 % 3.77 % 3.77 % 0.00 % 1.89 % 81.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 6 2 2 0 1 73
ร้อยละ 7.14 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 1.19 % 86.90 %

84 : 6 , 2 , 2 , 0 , 1 , 73...7.14 , 2.38 , 2.38 , 0.00 , 1.19 , 86.90 = 11 : 13.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10%

Powered By www.thaieducation.net