โรงเรียนหนองน้ำใส (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
155
จำนวน(คน) 20 5 10 5 5 110
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 6.45 % 3.23 % 3.23 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
446
จำนวน(คน) 20 30 10 20 30 336
ร้อยละ 4.48 % 6.73 % 2.24 % 4.48 % 6.73 % 75.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 601 คน
จำนวน(คน) 40 35 20 25 35 446
ร้อยละ 6.66 % 5.82 % 3.33 % 4.16 % 5.82 % 74.21 %

601 : 40 , 35 , 20 , 25 , 35 , 446...6.66 , 5.82 , 3.33 , 4.16 , 5.82 , 74.21 = 155 : 25.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 601 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79%

Powered By www.thaieducation.net