โรงเรียนสง่าพัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 39
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 6.67 % 2.22 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 10 2 5 10 2 61
ร้อยละ 11.11 % 2.22 % 5.56 % 11.11 % 2.22 % 67.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 11 3 8 11 2 100
ร้อยละ 8.15 % 2.22 % 5.93 % 8.15 % 1.48 % 74.07 %

135 : 11 , 3 , 8 , 11 , 2 , 100...8.15 , 2.22 , 5.93 , 8.15 , 1.48 , 74.07 = 35 : 25.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93%

Powered By www.thaieducation.net