โรงเรียนทับ6วิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 36
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 2 2 2 4 4 126
ร้อยละ 1.43 % 1.43 % 1.43 % 2.86 % 2.86 % 90.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 3 3 4 4 4 216
ร้อยละ 1.28 % 1.28 % 1.71 % 1.71 % 1.71 % 92.31 %

180 : 3 , 3 , 4 , 4 , 4 , 162...1.67 , 1.67 , 2.22 , 2.22 , 2.22 , 90.00 = 18 : 10.00ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69%

Powered By www.thaieducation.net