โรงเรียนทับ6วิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 2 2 2 5 5 124
ร้อยละ 1.43 % 1.43 % 1.43 % 3.57 % 3.57 % 88.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 2 2 2 5 5 220
ร้อยละ 0.85 % 0.85 % 0.85 % 2.12 % 2.12 % 93.22 %

181 : 2 , 2 , 2 , 5 , 5 , 165...1.10 , 1.10 , 1.10 , 2.76 , 2.76 , 91.16 = 16 : 8.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78%

Powered By www.thaieducation.net