โรงเรียนทับ6วิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 4 4 5 1 0 37
ร้อยละ 7.84 % 7.84 % 9.80 % 1.96 % 0.00 % 72.55 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 20 5 20 5 0 76
ร้อยละ 15.87 % 3.97 % 15.87 % 3.97 % 0.00 % 60.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 62
ร้อยละ 2.99 % 1.49 % 1.49 % 1.49 % 0.00 % 92.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 26 10 26 7 0 175
ร้อยละ 10.66 % 4.10 % 10.66 % 2.87 % 0.00 % 71.72 %

177 : 24 , 9 , 25 , 6 , 0 , 113...13.56 , 5.08 , 14.12 , 3.39 , 0.00 , 63.84 = 64 : 36.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.28%

Powered By www.thaieducation.net