โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 35
ร้อยละ 9.30 % 4.65 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 20 18 20 0 0 57
ร้อยละ 17.39 % 15.65 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 49.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 5 2 10 0 0 31
ร้อยละ 10.42 % 4.17 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 64.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 29 22 32 0 0 123
ร้อยละ 14.08 % 10.68 % 15.53 % 0.00 % 0.00 % 59.71 %

158 : 24 , 20 , 22 , 0 , 0 , 92...15.19 , 12.66 , 13.92 , 0.00 , 0.00 , 58.23 = 66 : 41.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 40.29%

Powered By www.thaieducation.net