โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 19
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 3 2 2 2 1 33
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 4.65 % 4.65 % 2.33 % 76.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 4 3 3 3 1 52
ร้อยละ 6.06 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 1.52 % 78.79 %

66 : 4 , 3 , 3 , 3 , 1 , 52...6.06 , 4.55 , 4.55 , 4.55 , 1.52 , 78.79 = 14 : 21.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21%

Powered By www.thaieducation.net