โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 9 4 2 5 5 25
ร้อยละ 18.00 % 8.00 % 4.00 % 10.00 % 10.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
558
จำนวน(คน) 30 30 30 35 10 423
ร้อยละ 5.38 % 5.38 % 5.38 % 6.27 % 1.79 % 75.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 608 คน
จำนวน(คน) 39 34 32 40 15 448
ร้อยละ 6.41 % 5.59 % 5.26 % 6.58 % 2.47 % 73.68 %

608 : 39 , 34 , 32 , 40 , 15 , 448...6.41 , 5.59 , 5.26 , 6.58 , 2.47 , 73.68 = 160 : 26.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 608 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 160 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32%

Powered By www.thaieducation.net