โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 6
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 5 8 21 7 23 67
ร้อยละ 3.82 % 6.11 % 16.03 % 5.34 % 17.56 % 51.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 4 3 10 7 13 26
ร้อยละ 6.35 % 4.76 % 15.87 % 11.11 % 20.63 % 41.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 11 11 31 14 36 99
ร้อยละ 5.45 % 5.45 % 15.35 % 6.93 % 17.82 % 49.01 %

139 : 7 , 8 , 21 , 7 , 23 , 73...5.04 , 5.76 , 15.11 , 5.04 , 16.55 , 52.52 = 66 : 47.48ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 50.99%

Powered By www.thaieducation.net