โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 3 2 3 5 6 117
ร้อยละ 2.21 % 1.47 % 2.21 % 3.68 % 4.41 % 86.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 63
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 3 2 3 5 6 188
ร้อยละ 1.45 % 0.97 % 1.45 % 2.42 % 2.90 % 90.82 %

144 : 3 , 2 , 3 , 5 , 6 , 125...2.08 , 1.39 , 2.08 , 3.47 , 4.17 , 86.81 = 19 : 13.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.18%

Powered By www.thaieducation.net