โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 7
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 10 10 10 10 10 95
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 6.90 % 6.90 % 6.90 % 65.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 11 11 11 10 10 150
ร้อยละ 5.42 % 5.42 % 5.42 % 4.93 % 4.93 % 73.89 %

155 : 11 , 11 , 11 , 10 , 10 , 102...7.10 , 7.10 , 7.10 , 6.45 , 6.45 , 65.81 = 53 : 34.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.11%

Powered By www.thaieducation.net