โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 97.44 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 3 2 6 6 3 144
ร้อยละ 1.83 % 1.22 % 3.66 % 3.66 % 1.83 % 87.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 70
ร้อยละ 0.00 % 4.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 3 5 7 6 3 252
ร้อยละ 1.09 % 1.81 % 2.54 % 2.17 % 1.09 % 91.30 %

203 : 3 , 2 , 7 , 6 , 3 , 182...1.48 , 0.99 , 3.45 , 2.96 , 1.48 , 89.66 = 21 : 10.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70%

Powered By www.thaieducation.net