โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 3 10 5 5 0 129
ร้อยละ 1.97 % 6.58 % 3.29 % 3.29 % 0.00 % 84.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 77
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 3 10 5 5 0 243
ร้อยละ 1.13 % 3.76 % 1.88 % 1.88 % 0.00 % 91.35 %

189 : 3 , 10 , 5 , 5 , 0 , 166...1.59 , 5.29 , 2.65 , 2.65 , 0.00 , 87.83 = 23 : 12.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65%

Powered By www.thaieducation.net