โรงเรียนบ้านห้วยลุง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 33
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 2.63 % 2.63 % 2.63 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 5 5 5 5 5 46
ร้อยละ 7.04 % 7.04 % 7.04 % 7.04 % 7.04 % 64.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 6 6 6 6 6 79
ร้อยละ 5.50 % 5.50 % 5.50 % 5.50 % 5.50 % 72.48 %

109 : 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 79...5.50 , 5.50 , 5.50 , 5.50 , 5.50 , 72.48 = 30 : 27.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 27.52%

Powered By www.thaieducation.net