โรงเรียนหนองน้ำขุ่น (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 1 2 2 0 21
ร้อยละ 16.13 % 3.23 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 10 1 5 1 0 76
ร้อยละ 10.75 % 1.08 % 5.38 % 1.08 % 0.00 % 81.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 44
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 16 3 8 3 0 141
ร้อยละ 9.36 % 1.75 % 4.68 % 1.75 % 0.00 % 82.46 %

124 : 15 , 2 , 7 , 3 , 0 , 97...12.10 , 1.61 , 5.65 , 2.42 , 0.00 , 78.23 = 27 : 21.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54%

Powered By www.thaieducation.net