โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 6 0 0 0 4 31
ร้อยละ 14.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.76 % 75.61 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 2 0 0 0 15 103
ร้อยละ 1.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.50 % 85.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 4 0 0 0 6 37
ร้อยละ 8.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.77 % 78.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 12 0 0 0 25 171
ร้อยละ 5.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.02 % 82.21 %

161 : 8 , 0 , 0 , 0 , 19 , 134...4.97 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 11.80 , 83.23 = 27 : 16.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.79%

Powered By www.thaieducation.net