โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 1 1 5 5 8 104
ร้อยละ 0.81 % 0.81 % 4.03 % 4.03 % 6.45 % 83.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 1 1 5 5 8 190
ร้อยละ 0.48 % 0.48 % 2.38 % 2.38 % 3.81 % 90.48 %

166 : 1 , 1 , 5 , 5 , 8 , 146...0.60 , 0.60 , 3.01 , 3.01 , 4.82 , 87.95 = 20 : 12.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52%

Powered By www.thaieducation.net